Integritestpolicy

PERSONUPPGIFTSHANTERING
HOS Me Too Sweden – version 2021-04-19

 

Me Too Sweden vill att Du skall känna Dig trygg i alla kontakter med oss. Syftet med denna information är att du ska få veta när vi samlar in personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, vilka som kan få ta del av dem, samt hur Du kan ta tillvara Dina rättigheter. Me Too Sweden följer dataskyddsförordningen (GDPR) och skyddar Dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar Dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot Dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs och att inte spara dem längre än nödvändigt. Dina personuppgifter behövs för att ge Dig bra service. De kan också behövas för att uppfylla lagar och för att göra marknadsanalyser. Våra regler för personuppgiftshantering gäller i alla sammanhang när Du besöker vår hemsida, när Du kontaktar oss via e-post eller sociala medier. 

Personuppgiftsansvarig är
Me Too Sweden, organisationsnummer: 802514-4661.
Kontaktuppgifter: info@metoosweden.se   

När samlar vi in Dina personuppgifter: 
Personuppgifter samlas in, om det är nödvändigt, vid följande tillfällen 

  1. När du anmäler Dig som medlem, registrerar dig som givare eller skänker en gåva. 2. Om du kontaktar oss via e-post, telefon, post, vår webbplats eller sociala medier. 
  2. När du skriver på en deltagarlista vid någon av våra aktiviteter. 
  3. När Du anmäler intresse som volontär. 
  4. För att tillmötesgå tillämplig lag, förordning eller avtal. 

Me Too Sweden kommer därutöver löpande att hämta uppdaterade uppgifter om dig via Statens Personadressregister (SPAR) för att rätt uppgifter skall finnas tillgängliga.

Vilka personuppgifter behandlar vi: 
Vi samlar endast in de uppgifter som krävs för att uppfylla ett specifikt ändamål. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress). Kontouppgifter sparas om de lämnas i samband med ett autogiromedgivande. Vi kan också samla in transaktionshistorik såsom typ av gåva, tidpunkt för gåva och gåvobelopp. 

I samband med besök på våra sociala medier och vår hemsida kan vi samla in trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata.

Varför behandlar vi personuppgifter (för vilket ändamål och med vilken rättslig grund): 
Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra arbete kring följande områden: 

  1. Givar och medlemsservice 
  2. Marknadsföring och förmedling av information 
  3. Administration 
  4. Deltagarhantering 

Vi sparar uppgifterna för att kunna hålla kontakt med Dig, ge Dig löpande information och återkoppling. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring, uppföljning samt analys och framtagande av statistik. 

Krävs Ditt samtycke för en behandling ska Me Too Swede alltid informera om detta innan Du lämnar samtycke. Du har också alltid rätt att återkalla Ditt samtycke. 

Den rättsliga grunden för Me Too Sweden insamling och behandling av personuppgifter grundas huvudsakligen på intresseavvägning, samt i vissa fall med stöd av samtycke, avtal och rättslig förpliktelse. 

Vem/vilka kan ta del av uppgifterna: 
Me Too Sweden kommer inte att sälja eller visa Dina uppgifter för någon obehörig part. Vi överför inte heller några uppgifter till tredje land (land utanför EU/EES). 

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till leverantörer och samarbetspartners (exempelvis tryckerier och IT-leverantörer). I dessa fall har vi ett biträdesavtal för att säkerställa att Dina uppgifter hanteras säkert.

Rätt till information och att få felaktiga uppgifter korrigerade 

Om du vill veta vad som finns registrerat om dig kan du begära ett registerutdrag. Beställning görs genom att skriva till oss på nedan angiven adress eller skicka beställningen med e-post. Registerutdrag skickas alltid till Din folkbokföringsadress. 

Du kan avsäga Dig vidare kontakt och information från oss. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade, att begära att behandlingen ska begränsas, eller att uppgifterna ska tas bort. 

Vid frågor beträffande Me Too Sweden behandling av dina personuppgifter så är du alltid välkommen att kontakta oss. 

E-post Me Too Sweden: info@metoosweden.se (skriv personuppgiftsansvarig i ämnesraden)

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten
Den som anser att någon behandlar uppgifter om hen i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.