Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Me Too Sweden

Me Too Sweden

Den ideella föreningen Me Too Sweden har sitt säte i Stockholm, Sverige. Föreningen bildades i januari 2018. Stadgarna antogs 20180125. Stadgeändringar antogs 20200503.

§ 1 ÄNDAMÅL M.M.

1.1 Föreningen är en partipolitisk och religiöst obunden organisation som bygger på principen om frivilligt, individuellt medlemskap.
1.2. Vår målsättning är att verka för ett jämställt Sverige där ingen oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning eller funktionshinder får diskrimineras eller utsättas för sexualbrott eller hedersbrott.
1.3 Föreningens arbete skall bedrivas på ett öppet sätt och fortlöpande redovisas för allmänheten.

§ 2 ORGANISATION OCH BESLUTANDE ORGAN

2.1 Föreningen är en riksorganisation med tillhörande underordnade lokalavdelningar. Verksamheten leds av en styrelse benämnd Centralstyrelsen. Högsta beslutande organ är årsmötet som består av föreningens medlemmar. Centralstyrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
2.2 Centralstyrelsen godkänner lokalavdelningarna och har rättighet att skicka en Centralstyrelsemedlem till deras styrelsemöten.
2.3 Lokalavdelningarna måste följa Me Too Swedens stadgar och värdegrund.

2.4 Centralstyrelsen har möjlighet att utesluta lokalavdelningar från Riksorganisationen Me Too Sweden om de bryter mot stadgarna eller värdegrunden.

§ 4 FIRMATECKNING

4.1 Föreningens firma tecknas av Centralstyrelsen. Centralstyrelsen kan också särskilt utse firmatecknare. Detta ska i så fall vara protokollfört på ett styrelsemöte.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR

5.1 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 6 FÖRENINGENS BESLUT

6.1 Samtliga beslut av Föreningens organ fattas, då dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal i omröstning har ordförande utslagsröst.

§ 7 ERSÄTTNING

7.1 Allt medlemsarbete inom Föreningen bör i princip vara oavlönat. Centralstyrelsen äger dock rätt att vid behov, som Centralstyrelsen finner föreligger, besluta om skälig ersättning för utfört arbete. Skälig ersättning skall utgå för
· rese- och uppehållskostnader för arbete som utförts efter beställning av Föreningen,
· deltagande i Föreningens arbetsgrupper samt vid Föreningens sammanträden, konferenser och liknande, där vederbörande av Centralstyrelsen utsetts att delta.

§ 8 ÄNDRING AV STADGAR

8.1 Ändring av stadgarna sker efter två likalydande beslut, fattade med 2/3 majoritet, på två efter varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om stadgeändring får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.
8.2 Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av Centralstyrelsen.

§ 9 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

9.1 Förslag till upplösning av Föreningen skall skriftligen upprättas av minst 1/4 av Föreningens medlemmar. För beslut om upplösning krävs bifall genom två beslut, fattade med 3/4 majoritet, av två på varandra följande årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.
9.2 För det fall upplösning av Föreningen skall ske, skall Föreningens tillgångar, sedan skulderna betalats och i den mån inget annat anges ges i donation till en organisation som verkar för ett samhälle fritt från sexuellt våld. Eller alternativt på annat sätt arbeta för att förbättra alla människors livsvillkor.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10 MEDLEMSKAP

10.1 Föreningens medlemmar indelas i årliga och hedersmedlemmar. Årliga medlemmar betalar medlemsavgift årligen för kalenderår. Den som i hög grad främjat Föreningens ändamål kan av årsmötet utses till hedersmedlem och är avgiftsbefriad.
10.2 Medlemskap beviljas av Centralstyrelsen eller den Centralstyrelsen har bemyndigat för uppgiften.
10.3 Styrelsemedlemmar är per automatik medlemmar i och med valet till Centralstyrelsen och är därmed avgiftsbefriade.

§ 11 UTTRÄDE

11.1 Medlem som vill utträda ur Föreningen skall anmäla detta skriftligen till Centralstyrelsen.

§ 12 ÅRSAVGIFTER

12.1 Årsavgift för nästkommande kalenderår fastställs av ordinarie årsmöte.
12.2 Vid inträde efter 30 juni betalas endast halv årsavgift för inträdesåret.
12.3 Ny medlem som inträder efter den 30 november och som erlagt full årsavgift för inträdesåret skall anses ha erlagt årsavgift även för nästkommande kalenderår.
12.4 Ingen återbetalning sker av medlemsavgiften vid utträde eller uteslutning av medlem.

§ 13 UTESLUTNING

13.1 Medlem som bryter mot Föreningens stadgar eller uppträder på sådant sätt att Föreningens verksamhet uppenbarligen skadas kan uteslutas av Centralstyrelsen som medlem.
13.2 Beslut om uteslutning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av Centralstyrelsen angiven tid, vilken skall vara minst 2 veckor. Medlemmen skall innan nämnda tidsfrist börjar löpa underrättas om skälen till den tilltänkta uteslutningen.
13.3 Centralstyrelsens beslut behöver ej överklagas eller hänskjutas till årsmötet att besluta om.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 14 TIDPUNKT OCH KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE

14.1 Årsmötet (ordinarie eller extra) är Föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls före utgången av maj månad på tid och plats som Centralstyrelsen bestämmer.
14.2 Kallelse skickas ut per e-post senast 1 månad innan mötet.
14.3 Följande handlingar skickas senast 2 veckor före årsmötet: Centralstyrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret, revisionsberättelse övriga förslag från Centralstyrelsen, dagordning, valberedningens förslag samt övriga till årsmötet inlämnade skriftliga framställningar och motioner jämte Centralstyrelsens yttrande däröver.

§ 15 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

15.1 Medlem, Centralstyrelsen, årsmötet och kommittéerna får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
15.2 Motion till ordinarie årsmöte skall vara Centralstyrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

§ 16 RÖSTRÄTT

16.1 Rösträtt på årsmöte tillkommer betalande medlemmar.

§ 17 BESLUTSFÖRHET

17.1 Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade som är närvarande på mötet, under förutsättning att kallelse har utfärdats i vederbörlig ordning.
17.2 Utöver Centralstyrelsen måste minst 10 betalande medlemmar närvara på årsmötet för att det ska vara beslutsmässigt.

§ 18 BESLUT OCH OMRÖSTNING

18.1 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Omröstning sker öppet, såvida inte närvarande röstberättigad begär sluten omröstning.
18.2 Styrelseledamot äger inte delta i beslut om beviljande av ansvarsfrihet för Centralstyrelsen eller i fråga om Centralstyrelsens förvaltning. Styrelseledamot äger inte heller delta vid val av revisor eller revisorssuppleant.

§ 19 VALBARHET

19.1 Både medlemmar och icke-medlemmar har möjlighet att bli invalda i Centralstyrelsen.
19.2 För valbarhet till Centralstyrelsen krävs uppvisande av utdrag av belastningsregistret till valberedningen.

§ 20 ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE

20.1 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
4. Fråga om kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Föredragning av Centralstyrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.
7. Föredragning av revisorernas berättelse över Centralstyrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för Centralstyrelsen och generalsekreteraren för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av årsavgifter.
11. Behandling av förslag från Centralstyrelsen och i rätt tid inkomna motioner.
12. Bestämmande av antal styrelseledamöter.
13. Val av
(i) halva antalet ledamöter i Centralstyrelsen;
(ii) revisor och revisorssuppleant; och
(iii) tre (3) ledamöter till valberedningen varav en (1) ordförande.
14. Övriga frågor.

§ 21 EXTRA ÅRSMÖTE

21.1 Centralstyrelsen äger rätt att påkalla extra årsmöte på tid och plats som Centralstyrelsen bestämmer.
21.2 Centralstyrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/10 av Föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.
21.3 När Centralstyrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 2 veckor kalla till sådant möte att hållas inom 6 veckor från begäran.
21.4 Kallelse till extra årsmöte skall genom Centralstyrelsens försorg ske på samma sätt som gäller för ordinarie årsmöte (punkt 14.2 ovan).
21.5 Vid extra årsmöte får endast sådant ärende som föranlett mötet upptas till behandling.

§ 22 PROTOKOLL

22.1 Vid årsmöte skall protokoll föras av utsedd sekreterare. Protokollet justeras av mötesordföranden och två medlemmar som Årsmötet utser.
22.2 Centralstyrelsen skall tillse att protokoll som förts vid Årsmötet senast 3 veckor efter Årsmötet hålles tillgängligt för Föreningens medlemmar.

REVISION


§ 23 REVISION

23.1 En revisor jämte revisorssuppleant väljs av ordinarie årsmöte för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsmöte.
23.2 Revisorn skall för medlemmarnas räkning granska Centralstyrelsens förvaltning.
23.3 Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper samt årsmötes- och styrelseprotokoll.
23.4 Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast 15e mars.
23.5 Revisorn skall, i enlighet med god revisionssed, granska Centralstyrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Centralstyrelsen överlämna revisionsberättelse senast 5 veckor före årsmötet. Revisorn skall därvid föreslå årsmötet huruvida resultat- och balansräkningen kan fastställas samt huruvida Centralstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

STYRELSEN

§ 24 SAMMANSÄTTNING

24.1 Centralstyrelsen skall bestå av minst 7 och högst 9 ledamöter, samt 0–2 suppleanter.
24.2 Centralstyrelsen väljs av ordinarie årsmöte för tiden intill slutet av det ordinarie årsmöte som hålles två år därefter. Hälften av ledamöterna väljs vid jämnt kalenderår och hälften vid udda kalenderår. Uppkommer vakans under löpande mandatperiod väljs emellertid den nya ledamoten endast för den avgångne ledamotens återstående mandattid
24.3 Årsmötet utser ordförande. Övriga befattningar (vice ordförande, kassör, sekreterare) utses av Centralstyrelsen.

§ 25 STYRELSENS UPPGIFTER

25.1 När årsmötet inte är samlat är Centralstyrelsen Föreningens beslutande organ med ansvar för Föreningens angelägenheter.
25.2 Centralstyrelsen skall – inom ramen för Me Too Swedens stadgar – svara för Föreningens verksamhet enligt fastställda planer.

§ 26 BESLUTSFÖRHET

26.1 Centralstyrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 27 BESLUT OCH OMRÖSTNING

27.1 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötets ordförande.

§ 28 ADVISORY BOARD

28.1 Medlemmar i Advisory Board utses av Centralstyrelsen.

ÖVRIGT

§ 29 TVIST

29.1 Talan i tvist mellan medlem och föreningen skall väckas vid allmän domstol.